zurück

Salehi, Nasrollah


Title Start City District Status
Orientierungskurs Kurstyp 1Neuanmeldung ab 11.04.2018Thu 19.09.2019 14:00 hrsEinstein 28
Integrationskurs Kurstyp 1 (A 1.1)Neuanmeldung ab 14.10.2019Mon 04.11.2019 14:00 hrsEinstein 28
Integrationskurs Kurstyp 1 (A 1.3)Neuanmeldung ab 14.10.2019Mon 04.11.2019 14:00 hrsEinstein 28
Integrationskurs Kurstyp 1 ( A 2.1)Neuanmeldung ab 25.11.2019Mon 09.12.2019 14:00 hrsEinstein 28
Integrationskurs Kurstyp 1 (A 1.2)Neuanmeldung ab 02.09.2019Thu 19.09.2019 14:00 hrsEinstein 28
Integrationskurs Kurstyp 1 (A 3.1)Neuanmeldung ab 14.10.2019Mon 04.11.2019 09:15 hrsEinstein 28
Integrationskurs Kurstyp 1 (A 1.3)Neuanmeldung ab 13.01.2020Wed 29.01.2020 09:15 hrsEinstein 28
Integrationskurs Kurstyp 2 (A 1.1)Neuanmeldung ab 14.02.2018Mon 09.12.2019 09:15 hrsEinstein 28
Integrationskurs Kurstyp 1 ( A 1.2)Neuanmeldung ab 25.11.2019Mon 09.12.2019 09:15 hrsEinstein 28
Integrationskurs Kurstyp 1 (A 1.1)Neuanmeldung ab 18.12.2019Wed 29.01.2020 09:15 hrsEinstein 28
Integrationskurs Kurstyp 1 (A 2.2)Neuanmeldung ab 13.01.2020Wed 29.01.2020 14:00 hrsEinstein 28
Integrationskurs Kurstyp 1 (A 1.3)Neuanmeldung ab 13.01.2020Wed 29.01.2020 14:00 hrsEinstein 28
Orientierungskurs Kurstyp 1Thu 19.09.2019 09:15 hrsEinstein 28
Integrationskurs Kurstyp 1 (A 2.2)Neuanmeldung ab 02.09.2019Thu 19.09.2019 09:15 hrsEinstein 28
Integrationskurs Kurstyp 1 ( A 1.2)Neuanmeldung ab 25.11.2019Mon 09.12.2019 14:00 hrsEinstein 28
Integrationskurs Kurstyp 1 (A 1.1)Neuanmeldung ab 14.10.2019Mon 04.11.2019 09:15 hrsEinstein 28
  • Places available
  • Limited places available
  • Course is full, waiting list available
  • Course no longer available